Generelle bruksvilkår

mobile image

All bruk av sidene på dette nettstedet og eventuelt mobilappen («digital plattform») samt abonnement på Klépierre-plattformen innebærer brukerens ubetingede aksept av disse vilkårene. Vi gjør oppmerksom på at noen av tjenestene på den digitale plattformen har spesifikke bruksvilkår som supplerer disse generelle vilkårene.

1. Formål med den digitale plattformen

Formålet med den digitale plattformen er å levere generell informasjon om det regionale kjøpesenteret [navn på kjøpesenter] og dets merkenavn, lojalitetsprogrammet og Klépierre-plattformen.
Ingen informasjon på den digitale plattformen utgjør på noen som helst måte et tilbud til å inngå en kontrakt, et tilbud om kjøp eller et tilbud om salg, når annet ikke er angitt.

2. Tilgang til den digitale plattformen

Klépierre Management kan ikke garantere at den digitale plattformens funksjon vil være uavbrutt og feilfri. Klépierre Management er bare bundet forpliktelsen til å gjøre sitt ytterste i forbindelse med drift og kontinuitet av den digitale plattformen og de tilbudte tjenestene. Klépierre Management kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes bruk av den digitale plattformen, uavhengig av årsaken til dette, særlig kan ikke Klépierre Management holdes ansvarlig for bedragersk ødeleggelse av eller tilgang til data og/eller utilsiktet overføring av virus via den digitale plattformen. Likeledes kan ikke Klépierre Management holdes ansvarlig for situasjoner som kan tilskrives force majeure, svikt og tekniske problemer med maskinvare, programmer og programvare eller Internett-nettverk som kan få den digitale plattformen til å henge seg opp eller slå seg av helt eller delvis.
Klépierre Management forbeholder seg retten til å endre, stoppe, begrense eller avbryte tilgang til hele eller deler av den digitale plattformen, herunder særlig innhold, funksjoner og tilgangstider uten forutgående varsel. Klépierre Management kan gjøre det når som helst, særlig for å vedlikeholde eller oppdatere den digitale plattformen.

3. Abonnement på Klépierre-plattformen

3.1 Nettstedet og eventuelt applikasjonen gir brukere tilgang til Klépierre-plattformen. Brukere som ønsker å abonnere på Klépierre-plattformen, må lese og godkjenne disse bruksvilkårene. Ved å merke av i boksen «Jeg har lest og godtar de generelle bruksvilkårene», anerkjenner brukeren at han/hun godtar og overholder disse bruksvilkårene.

Alle brukere kan bare registrere seg én gang.

Barns bruk av Klépierre-plattformen skjer under foreldres/vergers fulle ansvar.
Foreldre som ønsker å gi barna sine tilgang til Klépierre-plattformen, må derfor hjelpe dem å opprette egnet konto og kontrollere deres tilgang til plattformen. Det er foreldrenes/vergens ansvar å avgjøre om informasjon og innhold som publiseres på den digitale plattformen er egnet for deres barn.

3.2. Abonnement på Klépierre-plattformen satt opp av Klépierre Management gjør det mulig å
- dra fordel av kampanjetilbud, med vilkår angitt for hvert tilbud,
- motta Klépierre-plattformens nyhetsbrev,
- få tilgang til visse tjenester på den digitale plattformen utelukkende forbeholdt medlemmer av Klépierre-plattformen,
- legge ut kommentarer på artikler publisert i egne seksjoner av den digitale plattformen.

3.3. For å abonnere på Klépierre-plattformen må brukeren fylle ut et medlemsskjema på den digitale plattformen og angi obligatorisk informasjon. Særlig må brukere velge et brukernavn og passord som gjør det mulig å få tilgang til medlemskontoen.

Registrering gir brukeren status som medlem av Klépierre-plattformen og gir tilgang til tjenestene angitt i punkt 3.1.

Medlemmer av Klépierre-plattformen kan endre sin informasjon når som helst via «Min konto»-siden. De kan også be om å få stoppe abonnementet fra Klépierre-plattformen via følgende adresse: dpo@steenstrom.com

3.3. For å abonnere på Klépierre-plattformen må brukeren fylle ut et medlemsskjema på den digitale plattformen og angi obligatorisk informasjon. Særlig må brukere velge et brukernavn og passord som gjør det mulig å få tilgang til medlemskontoen.

Registrering gir brukeren status som medlem av Klépierre-plattformen og gir tilgang til tjenestene angitt i punkt 3.1.

Medlemmer av Klépierre-plattformen kan endre sin informasjon når som helst via «Min konto»-siden. De kan også be om å få stoppe abonnementet fra Klépierre-plattformen via følgende adresse: dpo@steenstrom.com

3.5 Medlemsforpliktelser

Hvert medlem av Klépierre-plattformen samtykker

- i å opprette og bruke bare én konto,
- i å levere bare nøyaktig og oppdatert informasjon,
- i å respektere de andre medlemmene, være høflig og ikke-aggressiv i utvekslinger med de andre medlemmene eller med den digitale plattformen,
- i å overholde de spesifikke vilkårene som gjelder for hvert tilbud eller hver operasjon som foreslås på den digitale plattformen.

3.6 Innholdspublikasjon

Medlemmer av Klépierre-plattformen kan tilbys mulighet til å publisere kommentarer på artikler som legges ut i egne seksjoner av den digitale plattformen.
Brukere er eneansvarlige for innhold de legger ut på den digitale plattformen samt tekster og/eller uttalelser de formulerer. De forplikter seg særlig til å påse at disse dataene ikke risikerer å skade de berettigede interessene til eventuell tredjepart.
I denne forbindelse forplikter de seg
- til ikke å krenke, misbruke, trakassere, spore opp, fornærme eller true noen, eller krenke rettighetene til andre,
- til ikke å bruke uforskammet språk som en fornærmelse,
- til ikke å være aggressive,
- til ikke å fremme noen form for merkenavn, forretning, aktivitet, produkt eller tjeneste,
- til ikke å tolerere forbrytelser mot menneskeheten og ikke anspore til rasehat eller pedofili,
- til ikke å opprette en falsk identitet eller stjele identiteten til en tredjepart,
- til ikke å sende virus, trojanere, logiske bomber eller annet skadelig eller destruktivt program,
- til ikke å forstyrre den digitale plattformens funksjon,
- til ikke å krenke personvernet og bilderettigheter til personer som kan bli identifisert i innholdet,
- til generelt ikke å sende elementer som krenker immaterialrettigheter eller rettighetene til tredjeparter, særlig varemerker, retten til privatlivets fred eller opphavsrett.
Brukeren skal holde Klépierre Management skadesløs mot ethvert søksmål basert direkte eller indirekte på slike kommentarer og/eller data som kan anlegges mot Klépierre Management av hvem som helst. Særlig forplikter de seg til å betale beløp som skyldes en tredjeparts søksmål mot Klépierre Management, herunder advokathonorarer og sakskostnader.

3.7 I samsvar med gjeldende bestemmelser er ikke Klépierre Management ansvarlig for innhold som brukere legger ut på den digitale plattformen. Klépierre Management har imidlertid utstyrt seg med moderatorer som har til oppgave å moderere brukerbidrag. Moderering utføres etter publikasjon (ex post). Valg av moderering ex post skyldes den praktiske umulighet, på grunn av innholdets umiddelbare art og volum, å utøve generell kontroll ex ante over alt innhold. Mens prinsippet med moderering ex post fremmer brukernes ytringsfrihet, må hver bruker ta ansvar og sikre overholdelse av grunnleggende lov- og forvaltningsbestemmelser, bl.a. bestemmelsene nevnt i dette punkt. Følgelig informeres brukeren om at Klépierre Management forbeholder seg retten til å slette hele eller deler av innholdet, når som helst og av hvilken som helst grunn, uten forutgående varsel eller begrunnelse. Brukeren kan ikke fremsette krav i denne forbindelse. Brukere som blir overrasket eller sjokkert av en annen brukers innhold, kan kontakte moderatoren direkte på følgende adresse: dpo@steenstrom.com

4. Garantier

Brukeren holder Klépierre Management, samt alle som deltar i opprettelse, produksjon og distribusjon av den digitale plattformen, skadesløs mot krav, forpliktelser, kostnader og utgifter som skyldes brudd på disse vilkårene eller i forbindelse med bruk av den digitale plattformen.
Alle opplysninger og data som brukeren leverer, leveres under brukerens eneansvar, og brukeren forplikter seg til å holde Klépierre Management skadesløs mot, og godtgjør følgelig Klépierre Management for eventuelle direkte og indirekte tap som kan oppstå på grunn av dette.
Brukeren er utelukkende ansvarlig for direkte eller indirekte tap og skade, materielle som immaterielle, som brukeren selv påfører den digitale plattformen som følge av ulovlig eller ikke-ulovlig bruk av tjenesten som leveres der. I tilfellene angitt ovenfor forplikter brukeren seg til å godtgjøre Klépierre Management, herunder for rimelige advokathonorarer Klépierre Management er blitt tvunget til å pådra seg, i tilfelle sistnevnte blir nødt til å betale erstatning. Brukeren forplikter seg dessuten til å refundere Klépierre Management for kostnadene sistnevnte pådrar seg for å avhjelpe skaden som er forårsaket.

5. Erstatningsansvar

Klépierre Management kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kan skyldes tilgang til eller bruk av den digitale plattformen eller informasjonen i den, uavhengig av dens art. Informasjonen fra varemerkene om deres produkt eller tjeneste stilles nærmere bestemt til rådighet under deres eneansvar og kan ikke gjøre Klépierre Management ansvarlig.
Klépierre Management fraskriver seg alt ansvar for den hensiktsmessige art av beslutningene og tiltakene som er truffet av brukere utelukkende på grunnlag av informasjonen publisert på den digitale plattformen.
Klépierre Management fraskriver seg alt ansvar for skade påført brukeren, særlig på grunn av tap, forringelse eller ødeleggelse av filer eller overføring av virus som kan infisere datamaskinutstyret eller annen ting ved tilkobling og/eller konsultasjon og/eller bruk av den digitale plattformen.
Brukeren anerkjenner at overføringen av data over Internett er relativt teknisk pålitelig, og at selve dataene ikke er beskyttet mot mulig feilaktig bruk. Under disse forholdene er brukere fullt ut ansvarlig for å meddele passord eller andre fortrolige data og, mer generelt, eventuell sensitiv informasjon.
Brukere er ansvarlige for å treffe alle egnede tiltak for å beskytte sine opplysninger og sitt utstyr mot viruskontaminering, f.eks. forsøk på inntrengning i datamaskinsystemet fra tredjeparter via tjenestene på den digitale plattformen.
Brukeren anerkjenner at utstyret kobles til Internett-nettverket under sitt eneansvar, og at Klépierre Management følgelig ikke er ansvarlig for skade som kan forekomme under tilkoblingen.
I full visshet om det foregående avstår brukeren følgelig fra sin rett til å holde Klépierre Management ansvarlig for ett eller flere av de fakta eller hendelser som er nevnt ovenfor.

6 Oppdateringer

Klépierre Management treffer rimelige tiltak for å tilby oppdatert informasjon om sin digitale plattform. All informasjon som forelegges personer som får tilgang til den digitale plattformen, er valgt på en spesifisert dato.
Slik informasjon kan måtte oppdateres, noe som ikke nødvendigvis har funnet sted på datoen den ble konsultert, enten av tekniske eller ikke-tekniske årsaker, eller bli endret. Klépierre Management kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

7. Hyperkoblinger

Den digitale plattformen kan ha koblinger til andre steder. Nettstedene som disse hyperkoblingene henviser til, er uavhengig av den digitale plattformen og Klépierre Management, når annet ikke er angitt. Klépierre Management kan på ingen måte holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder, eventuell skade som kan skyldes tilkobling til slike nettsteder, informasjonen der eller eventuelle transaksjoner som kan utføres ved hjelp av dem, noe nettstedsutgiveren er eneansvarlig for.
Hyperlenke av hvilken som helst art som gir tilgang til den digitale plattformen eller til noen av dens sider eller elementer, krever forutgående skriftlig tillatelse fra Klépierre Management.

8. Delingsfunksjoner i sosiale medier

Den digitale plattformen tilbyr funksjoner for å dele visse typer innhold på sosiale nettverk. Brukeren forplikter seg til ikke å misbruke betydningen av innholdet eller skade Klépierre Managements omdømme. I alle tilfeller utføres denne delingen under brukerens eneansvar; siden Klépierre Management ikke er utgiveren av nevnte sosiale nettverk, som er uavhengige, kan ikke Klépierre Management holdes ansvarlig for konsekvenser knyttet til bruk av slike plattformer.

9. Behandling av personopplysninger

Den digitale plattformen har forskjellige måter å samle inn personopplysninger på. Du finner mer informasjon om denne databehandlingen i vår personvernerklæring.

10. Immaterialrett

Denne digitale plattformen, og særlig alle visuelle elementer, samt presentasjonen og innholdet av alle artikler, presseanmeldelser og generelt all informasjon som forekommer på den digitale plattformen, er eksklusiv eiendom for Klépierre Management eller tredjeparter som Klépierre Management har inngått avtaler om publikasjonstillatelse med. Brukeren har ikke rett til å fremstille, spre eller generelt bruke slike elementer eller slikt innhold på noen som helst måte uten uttrykkelig forutgående samtykke fra Klépierre Management.

11. Endring av disse vilkårene

Disse vilkårene kan endres når som helst. Hver ny versjon vil bli publisert på den digitale plattformen. Gjeldende versjon er den som har virkning på datoen brukere konsulterer den digitale plattformen og vil være bindende på dem.

12. Tilsidesettelse av bestemmelser

Hvis en av bestemmelsene i disse vilkårene anses som ugyldig etter gjeldende lovgivning, samtykker brukeren og Klépierre Management i å reforhandle den i god tro for å fastholde sin økonomiske posisjon så nær som mulig den posisjon som ble nevnt i bestemmelsen som er erklært ugyldig.
Hvis de ikke lykkes med å erstatte denne bestemmelsen på en gjensidig akseptabel og gyldig måte, utelukkes nevnte bestemmelse fra denne avtalen, og resten av de generelle vilkårene vil bli tolket som om slik bestemmelse var utelukket og vil fortsette å gjelde.